Zásady vrátenia

Výrobky nakupované na diaľku sa dajú vrátiť v súlade s O.U.G. 34/2014. Spotrebiteľ má právo písomne upovedomiť obchodníka o tom, že sa do 14 dní od prevzatia produktu vzdá nákupu bez sankcií a bez uvedenia dôvodu. Výrobky budú vrátené na náklady zákazníka do 14 dní od ukončenia zmluvy. Odporúča sa použiť rovnakú dopravnú službu, aká sa používa na príjem výrobkov. VIRTUÁLNA HOST S.R.L. vráti hodnotu objednávky čo najskôr po prijatí vráteného produktu.

Výrobky musia spĺňať tieto podmienky:

  - výrobky nie sú otvorené alebo poškodené

Peniaze sa vracajú bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou.

V prípade objednávok zaplatených kartou sa suma vráti na tú istú kartu použitú na obchodovanie, a to maximálne do 30 dní od prijatia vrátenia.