Používanie tejto stránky znamená súhlas s podmienkami uvedenými nižšie. Odporúčame ich pozorne prečítať. SC Virtual Host SRL preberá právo na zmenu týchto ustanovení bez predchádzajúceho upozornenia. Najnovšia verzia je prístupná na tejto stránke.

Prístup / návšteva tejto webovej stránky podľa vás podlieha Zmluvným podmienkam používania a znamená, že ich výslovne akceptujete a predstavuje dohodu medzi stranami.

Vzťah medzi stranami sa riadi týmito normatívnymi aktmi:

OG č. 21/1992 o ochrane spotrebiteľa

GEO č. 34/2014 o právach spotrebiteľov na zmluvy uzavreté s odborníkmi

Zákon č. 363/2007 o boji proti nesprávnym praktikám obchodníkov vo vzťahu k spotrebiteľom ao harmonizácii nariadení s európskymi právnymi predpismi o ochrane spotrebiteľa

Zákon č. 365/2002 o elektronickom obchode

SC Virtual Host SRL zaručuje užívateľovi obmedzený prístup v osobnom záujme (objednávanie online, informácie) na webovú stránku www.kiwigym.sk a neudeľuje im právo sťahovať alebo upravovať stránku čiastočne alebo úplne, prostredníctvom reprodukovať celú stránku alebo jej časť, kopírovať, predávať / ďalej predávať alebo prevádzkovať stránku iným spôsobom, na komerčné účely alebo bez jej predchádzajúceho písomného súhlasu.

Celý obsah webovej stránky www.kiwigym.sk - obrázky, texty, grafy, symboly, prvky grafickej grafiky, e-maily, skripty, programy a ďalšie údaje - je vlastníctvom spoločnosti SC Virtual Host SRL a jej dodávateľov a je chránený Zákon na ochranu autorských práv (zákon č. 8/1996) a zákony týkajúce sa duševného a priemyselného vlastníctva. Používanie ktoréhokoľvek z vyššie uvedených prvkov bez súhlasu spoločnosti SC Virtual Host SRL sa trestá podľa platných právnych predpisov.

Doménu Www.kiwigym.sk vlastní SC Virtual Host SRL Používanie tejto značky, jej domény alebo jej marketingových názvov, log a emblémov, v priamej alebo „skrytej“ podobe (typu, ale nie výlučne) na metaznačky alebo iné techniky indexovania, vyhľadávanie na webe) bez predchádzajúceho písomného súhlasu je podľa zákona zakázané a potrestané.

Výrobky uvedené na www.kiwigym.sk predáva spoločnosť SC Virtual Host SRL Ceny produktov sa môžu kedykoľvek zmeniť. Pred zakúpením produktu skontrolujte konečnú predajnú cenu.